top of page

Dodiplomski program: Management mednarodne logistike

 • 3. letni študij, ki obsega 180 ECTS točk, 

 • študij se zaključi z zadnjim uspešno zaključenim izpitom,

 • stopnja pridobljene izobrazbe: 7 (SOK) oz. 6/2 (EOK),

 • po uspešno zaključenem študiju pridobi diplomant/-ka naziv: Diplomirani/-a organizator/-ka logistike (VS) oz. dipl. org. log. (VS), 

 • poleg diplomske listine pridobi vsak diplomant/-ka tudi ELA certifikat. 

Na kratko o dodiplomskem visokošolskem programu

Program Managementa mednarodne logistike je vrhunski dodiplomski visokošolski strokovni program, ki ponuja izjemno izkušnjo študija v rastoči panogi logistike. Zasnovan je za pridobivanje ključnih veščin v mednarodnem logističnem okolju.
 • Raznolikost študijskih oblik: Ponujamo izreden, kombiniran (klasični in na daljavo) ter spletni študij, ki omogočajo prilagodljivost glede na potrebe študentov.
 • Prilagojen urnik za zaposlene študente: Izredni študij poteka popoldan med tednom, kar omogoča zaposlenim študentom, da uskladijo študij s svojimi obveznostmi.
 • Celovita podpora in virtualne vsebine: Študentom je zagotovljena podpora tutorjev, hkrati pa imajo dostop do obilice virtualnih vsebin, ki dodatno bogatijo učno izkušnjo.
 • Poudarek na praktičnih izkušnjah: Program vključuje usmerjena predavanja in možnost aplikacije pridobljenega znanja v realnem svetu, kar omogoča študentom gradnjo uspešne kariere v dinamičnem svetu logistike.
S programom Managementa mednarodne logistike se odprejo vrata kariere v eni najhitreje rastočih panog, obenem pa študentom nudimo vse potrebno za uspeh na poti do strokovnega vrha.
 • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti (6 ECTS)

 • Osnove ekonomije (6 ECTS)

 • Matematika za logistite (6 ECTS)

 • Poslovna angleščina 1 (6 ECTS)

 • Informatika (6 ECTS)

 • Veščine strokovnega pisanja in predstavljanja (4 ECTS)

 • Ekonomika poslovanja (5 ECTS)

1. letnik

1. semester

2. semester

 • Osnove trajnostne gospodarske logistike (5 ECTS)

 • Statistika (5 ECTS)

 • Poslovna nemščina 1 (5 ECTS)

 • Pravni okviri za poslovanje v mednarodni logistiki (5 ECTS)

 • Posebnosti logistike v mednarodnem poslovanju (5 ECTS)

 • Upravljanje globalnih oskrbovalnih verig (5 ECTS)

 • Računovodstvo in finance (5 ECTS)

 • Krožna ekonomija in logistika (4 ECTS)

 • Osnove nabavnih procesov (4 ECTS)

 • Osnove transporta (6 ECTS)

 • Izbirni predmet 1 (6 ECTS)

2. letnik

3. semester

4. semester

 • Osnove managementa in organizacije (5 ECTS)

 • Upravljanje oskrbovalnih sistemov (5 ECTS)

 • Upravljanje s poslovnimi procesi - BPM (5 ECTS)

 • IT podpora managementu (5 ECTS)

 • Projektni management (4 ECTS)

 • Izbirni predmet 2 (6 ECTS)

 • Upravljalska ekonomika (5 ECTS)

 • Osnove trženja (4 ECTS)

 • Digitalni poslovanje v logistiki (5 ECTS)

 • Elektronski trgi v logistiki (5 ECTS)

 • Poslovodno računovodstvo (5 ECTS)

 • Izbirni predmet 3 (6 ECTS)

3. letnik

5. semester

6. semester

 • Študije primerov s področja logistike v praksi (9 ECTS)

 • Študije primerov s področja transporta v praksi (9 ECTS)

 • Študijska praksa (12 ECTS)

 • Poslovna angleščina 2 (6 ECTS)

 • Poslovna nemščina (6 ECTS)

 • Skladiščenje in distribucija (6 ECTS)

 • Trženje v digitalnem okolju (6 ECTS)

 • Mednarodno poslovno komuniciranje (6 ECTS)

 • Transportno pravo (6 ECTS)

 • Mednarodno pravo v logistiki (6 ECTS)

 • Ustvarjalnost in inovativnost oskrbovalnih sistemov (6 ECTS)

 • Ravnanje z zaposlenimi z globalnem okolju (6 ECTS)

 • Družbeno odgovorno poslovanje (6 ECTS)

 • Trajnostno gospodarstvo z odpadki (6 ECTS)

 • Trajnost transporta in upravljanje zalog (6 ECTS)

Izbirni predmeti

3., 4. in 5. semester     

Izvajanje izbirnih predmetov

Izbirni predmeti se izvajajo na podlagi izkazanih preferenc študentov.

Predmetnik

Vpisni pogoji in prijavni roki 2024/25

Dodiplomski študijski program: Management mednarodne logistike

 • Za vpis v 1. letnik je potrebna uspešno opravljena:

  • splošna matura ali

  • poklicna matura ali

  • zaključni izpiti kateregakoli 4-letnega srednješolskega programa ali

  • mednarodna matura (IB).

 • Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo (po merilih za prehode):

  • diplomanti višjih strokovnih šol (sorodnih in nesorodnih programov, sprejetih po letu 1994):

   1. višješolski diplomanti sorodnih disciplin (diplomanti logističnih, prometnih, ekonomskih, upravnih in strokovnih programov). Diplomanti sorodnih disciplin morajo poleg rednih študijskih obveznosti opraviti tudi 2 diferencialna izpita:

    • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti ter ​

    • Pravni okviri za poslovanje v mednarodni logistiki,

   2. višješolski diplomanti nesorodnih disciplin (diplomanti ostalih strokovnih programov). Diplomanti nesorodnih disciplin morajo pogleg rednih študijskih obveznosti opraviti tudi 3 diferencialne izpite:​

    • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti,​

    • Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki ter 

    • Ekonomika poslovanja.

  • Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v sklopu drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite 1. letnika v obsegu:

   • ​40 ECTS za redni študij ali

   • 30 ECTS za izredni študij.

  • Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

   

  V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest. 

  Vloga za priznavanje že pridobljene izobrazbe je na voljo tukaj.

 • Neposredno v 3. letnik se lahko vpišejo (po merilih za prehode):

  • diplomanti višjih strokovnih šol (sorodnih in nesorodnih programov, sprejetih po letu 1994):

   1. višješolski diplomanti sorodnih disciplin (diplomanti logističnih, prometnih, ekonomskih, upravnih in strokovnih programov). Diplomanti sorodnih disciplin morajo poleg rednih študijskih obveznosti opraviti tudi 2 diferencialna izpita:

    • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti ter ​

    • Pravni okviri za poslovanje v mednarodni logistiki,

   2. višješolski diplomanti nesorodnih disciplin (diplomanti ostalih strokovnih programov). Diplomanti nesorodnih disciplin morajo pogleg rednih študijskih obveznosti opraviti tudi 3 diferencialne izpite:​

    • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti,​

    • Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki ter 

    • Ekonomika poslovanja.

  • Neposredno v 3. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite iz:

   • 2. letnika v obsegu 40 ECTS za redni in 52 ECTS za 1. letnik za redni študij ali

   • 30 ECTS za 2. letnik in 45 ECTS za 1. letnik za izredni študij.

  • ​Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.  

  V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest. 

  Vloga za priznavanje že pridobljene izobrazbe je na voljo tukaj.

1. prijavni rok

20. februar - 15. julij 2024

2. prijavni rok

16. julij - 31. avgust 2024

3. prijavni rok

1. september - 30. september 2024

1. prijavni rok

20. februar - 15. julij 2024

2. prijavni rok

16. julij - 31. avgust 2024

3. prijavni rok

1. september - 30. september 2024

Vpisni postopek

 • prijave sprejemamo preko spletnega portala eVŠ 

 • prijave sprejemamo od sredine februarja do konca septembra

 • navodila za oddajo prijave so na voljo tukaj

 • v primeru vprašanj nam pišite na hello@mynoa.com 

Oddaja prijave

1. korak

 • po prejetju prijave preverimo, če kandidat izpolnjuje vpisne pogoje

 • v primeru, da kandidat ne izpolnjuje vpisnih pogojev ga/jo pozovemo k dopolnitvi vloge

 • z zaključkom prijavnega roke torej s pričetkom vpisnega roka pozovemo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje k vpisu

Pregled prijave

2. korak

 • celoten vpisni postopek poteka digitalno

 • najprej izpolnite vpisni list

 • sklene se pogodba

 • poravnate vpisnino

Vpis

3. korak

 • pridobite dostop do e-učilnice, kjer najdete:

  • seznam predmetov za dotično šolsko leto,

  • elektronski urnik (predavanja, vaje, izpiti) 

  • dostop do študijskih gradiv, 

  • dostop do ostalih sodelujočih pri posameznem predmetu (profesorji, študenti), 

  • in mnoge druge funckije,

 • prav tako vas bomo prosili, da izpolnite uvrstitveni test za poslovno angleščino še pred pričetkom šolskega leta  

Pred začetkom šolskega leta

4. korak

 • šolsko leto pričnemo v prvih dneh oktobra

 • predavanja in vaje potekajo do konca junija

 • semester je organiziran ciklično (istočasno potekajo predavanja in vaje dveh oz. treh predmetov, čemur sledijo izpiti) 

Študij

5. korak

Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini 

 

Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda.  kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 

- Države podpisnice Haaške konvencije

- Pristojni organi za legalizacijo

 

Brez legalizacije: Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Severna Makedonija in Srbija.

Legalizacija v skladu z Zakonom​ o overitvi listin v mednarodnem prometu: vse ostale države. Na podlagi zakona se listina overi v skladu s predpisi posamezne tuje države, vključno z ministrstvom za zunanje zadeve. Žig in podpis pooblaščene osebe ministrstva za zunanje zadeve tuje države se nato overi še s strani diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki je akreditirano za to državo oz. s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 

3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 

4. Kratek kronološki opisa izobraževanja - primer.

5. Scan osebnega dokumenta 

- državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list

- državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list 

Dokazila potrebna za postopek priznavanja izobraževanja pridobljenega v tujini:

Pregled po državah

Argentina

01

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Bachiller (en) educación secundaria orientada ali Técnico (en) educación secundaria orientada). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja. 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Avstralija

02

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Graduation Certificate) Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Velika Britanija

03

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. General Certificate of Secondary Education skupaj s 3 A-level (advanced level) izpiti iz treh različnih predmetov ali 2 A-level izpiti iz dveh različnih predmetov in 2 AS (advanced supplementary) izpiti iz dveh različnih predmetov - skupaj 4 različni predmeti). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Bosna in Hercegovina

04

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Svjedodžba o završenoj gimnaziji, Diploma o završenoj srednjoj školi (po modularnim nastavnim planovima i programima, za stručno obrazovanje i obuku), Diploma o položenom maturskom ispitu (u gimnaziji, u stručnoj tehničkoj školi, u umjetničkoj školi), Diploma o položenoj maturi, Diploma o oslobađanju polaganja mature, Svjedodžba o oslobađanju polaganja završnog ispita). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnem organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel potrditi verodostojnosti listine, se bo kandidate pozvalo, naj pošljejo original listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini. Za Bosno in Hercegovino legalizacija ni zahtevana, ker je z dvostranskim sporazumom odpravljena v celoti. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Črna Gora

05

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Diploma o položenom maturskom ispitu ali Diploma o položenom eksternom stručnom ispitu). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. ​ 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Hrvaška

06

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Svjedodžba o državnoj maturi ali Svjedodžba o završnome radu in Potvrda o položenim ispitima državne mature). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Italija

07

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di: liceo ali Potrdilo – Certificato za letošnjo generacijo). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Kanada

08

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Secondary School Diploma or Diplôme d’Études Secondaires). V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel potrditi verodostojnosti listine, se bo kandidate pozvalo, naj pošljejo original listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini, za katerega želite, da se prizna za obravnavo v prijavno-sprejemnem postopku, ki je legaliziran po predpisih in glede na državo izvora. Original mora biti legaliziran na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. Na podlagi zakona se listina overi v skladu s predpisi posamezne tuje države, vključno z ministrstvom za zunanje zadeve. Žig in podpis pooblaščene osebe ministrstva za zunanje zadeve tuje države se nato overi še s strani diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki je akreditirano za to državo oz. s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Kazakhstan

09

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Жалпы Oрта білім туралы аттестат / Аттестат об общем среднем образовании). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan potrdila o opravljenih sprejemnih izpitih Edinoe Nacional'noe Testirovanie. 3. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 4. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 5. Kratek kronološki opisa izobraževanja 6. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Kitajska

10

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. High School Graduation Certificate). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel potrditi verodostojnosti listine, se bo kandidate pozvalo, naj pošljejo original listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini, legaliziran po predpisih in glede na državo izvora. Original listine o izobraževanju iz provinc Makao in Hong Kong mora biti legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. Original listine o izobraževanju iz drugih provinc mora biti legaliziran v skladu z Zakonom o overovitvi listin v mednarodnem prometu. Na podlagi zakona se listina overi v skladu s predpisi posamezne tuje države, vključno z ministrstvom za zunanje zadeve. Žig in podpis pooblaščene osebe ministrstva za zunanje zadeve tuje države se nato overi še s strani diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki je akreditirano za to državo oz. s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 2. Scan potrdila o opravljenem centralnem preverjanju znanja (高考 gaokao). 3. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 4. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 5. Kratek kronološki opisa izobraževanja 6. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Ruska federacija

11

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Attestat o Srednem Polnom Obshchem Obrazovanii). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. ​ 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Severna Makedonija

12

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Diploma za položena državna matura). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnem organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel potrditi verodostojnosti listine, se bo kandidate pozvalo, naj pošljejo original listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini. Za Severno Makedonijo legalizacija ni zahtevana, ker je z dvostranskim sporazumom odpravljena v celoti. ​ 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Srbija

13

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Diploma o stečenom srednjem obrazovanju ali Diploma o položenom maturskom ispitu)). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnem organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel potrditi verodostojnosti listine, se bo kandidate pozvalo, naj pošljejo original listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini. Za Srbijo legalizacija ni zahtevana, ker je z dvostranskim sporazumom odpravljena v celoti. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Španija

14

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. Titulo de Bachiller). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan potrdila o opravljenih sprejemnih izpitih Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) / Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU). 3. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 4. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 5. Kratek kronološki opisa izobraževanja 6. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Združene države Amerike

15

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini (npr. High School Diploma). Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 4. Kratek kronološki opisa izobraževanja 5. Scan osebnega dokumenta - državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list - državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list

Prijavi me na e-novičke

bottom of page