top of page

Ustanovljena leta 2021 in v Ljubljani, naša institucija združuje prednosti prestolnice z vsestranskostjo, ki je povezana z industrijo transporta in logistike. Tako je izpostavljeno strokovno ozadje naših izkušenih sodelavcev, ki predstavlja ključno prednost našega programa. 

Zavzeto se trudimo, da bodo naši študenti usmerjeni k nagrajujoči in izpolnjujoči karieri. Prepričani smo, da odlična izobrazba pomeni več kot zgolj pridobivanje znanja.

Marca 2023 smo s ponosom prejeli akreditacijo za naš novi magistrski program, imenovan "Trajnostna mobilnost in logistika." S tem programom želimo študentom omogočiti pridobivanje poglobljenega znanja in veščin na področju trajnostne mobilnosti ter logistike, ki sta ključna za prihodnost industrije.

Poleg tega se izvaja tudi dodiplomski visokošolski strokovni program z naslovom "Management mednarodne logistike," ki študentom omogoča pridobivanje temeljnih znanj na področju logističnega upravljanja in mednarodnih poslovnih procesov.

Ste pripravljeni, da se vaša prihodnost oblikuje z nami?

Graditelji prihodnosti v transportu, logistiki in trajnostni mobilnosti

Spoznajte NOA

POSLANSTVO

Izobraževati ključne kadre  v stimulativnem okolju, v katerem bodo lahko izrazili svojo inovativnost in odličnost v  stroki, ter pridobivali konkurenčne kompetence.

VIZIJA

Postati pomembno regionalno izobraževalno središče na področju razvoja trajnostne logistike in transporta, tako na domačem kot globalnem zemljevidu,  na najvišji ravni odličnosti ter s vsakodnevnim in nenehnim povezovanjem teorije in prakse.

Poslanstvo in vizija

Organi na NOA in IRTL​

1. Ustanovitelj

2. Direktor

3. Namestnik direktorja

4. Dekan

5. Prodekan

6. Akademski zbor

7. Senat

8. Študentski svet

9. Delovna telesa:

  • Študijska komisija

  • Habilitacijska komisija

Organiziranost

Pravilnik o preverjanju in vrednotenju znanja določa postopke, načela in merila za ocenjevanje študentskega znanja ter dodeljevanje ocen. Namenjen je zagotavljanju preglednosti, poštenosti in doslednosti pri preverjanju študentovega napredka in uspešnosti

Pravilnik o preverjanju in vrednotenju znanja

01

Pravilnik o šolanju določa pravila, pogoje in postopke glede organizacije ter izvajanja izobraževalnega procesa na NOA. Namenjen je zagotavljanju strukturiranega in učinkovitega šolanja ter urejanju različnih vidikov šolskega okolja in delovanja.

Pravilnik o študiju na NOA

02

Pravilnik o študijski praksi določa pravila, pogoje in postopke za izvajanje študijske prakse študentov v okviru njihovega študijskega programa. Namenjen je urejanju praktičnega usposabljanja študentov ter zagotavljanju kakovostne in relevantne prakse v skladu s cilji študijskega programa.

Pravilnik o študijski praksi na NOA

03

Pravilnik o priznavanju in vrednotenju znanj in spretnosti določa postopke in kriterije za prepoznavanje ter vrednotenje že pridobljenega znanja in spretnosti posameznika. Namenjen je sistematičnemu priznavanju prejšnjih izkušenj in učenja, s čimer omogoča bolj prilagojene in individualne pristope v izobraževalnem procesu.

Pravilnik NOA o priznavanju in vrednotenju znanj in spretnosti

04

Statut je temeljni pravni akt organizacije, ki opredeljuje njene cilje, strukturo, način delovanja, pravice in obveznosti članov ter druge ključne vidike organizacijskega delovanja. Namenjen je urejanju notranjih razmerij in zagotavljanju zakonitosti ter doslednosti v delovanju organizacije.

Statut NOA

05

Razpis za vpis je uradni dokument, ki podrobno opisuje pogoje, postopke in roke za vpis v izobraževalni program. Namen razpisa je zagotoviti transparentnost in enakopraven dostop do izobraževanja za vse zainteresirane kandidate.

Razpis za vpis v šolsko leto 2024/25

06

Študijski koledar za šolsko leto 2023/2024.

Študijski koledar 2023/24

07

Prijavi me na e-novičke

bottom of page